System resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowy sposób ich nadawania. (2023)

0.

Podstawowa opieka zdrowotna

0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

0012 Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

0014 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

0016 Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

0020 Punkt felczerski

0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej

0036 Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej

0038 Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej

0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

1.

Poradnie specjalistyczne

1000 Poradnia chorób wewnętrznych

1008 Poradnia chorób metabolicznych

1010 Poradnia alergologiczna

1020 Poradnia diabetologiczna

1022 Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej

1024 Poradnia leczenia ran przewlekłych

1027 Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej

1030 Poradnia endokrynologiczna

1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

1034 Poradnia andrologiczna

1036 Poradnia leczenia niepłodności

1038 Poradnia chorób tarczycy

1040 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

1050 Poradnia gastroenterologiczna

1056 Poradnia hepatologiczna

1060 Poradnia geriatryczna

1070 Poradnia hematologiczna

1072 Poradnia nowotworów krwi

1080 Poradnia immunologiczna

1100 Poradnia kardiologiczna

1102 Poradnia wad serca

1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego

1120 Poradnia chorób naczyń

1130 Poradnia nefrologiczna

1150 Poradnia toksykologiczna

1160 Poradnia medycyny pracy

1180 Poradnia medycyny paliatywnej

1200 Poradnia dermatologiczna

1202 Poradnia wenerologiczna

1210 Poradnia genetyczna

1212 Poradnia genetyczno-onkologiczna

1220 Poradnia neurologiczna

1222 Poradnia leczenia bólu

1240 Poradnia onkologiczna

1242 Poradnia chemioterapii

1244 Poradnia radioterapii

1249 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej

1250 Poradnia medycyny nuklearnej

1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc

1272 Poradnia chorób płuc

1276 Poradnia leczenia mukowiscydozy

1280 Poradnia reumatologiczna

1300 Poradnia rehabilitacyjna

1302 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

1304 Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

1306 Poradnia rehabilitacji neurologicznej

1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

1310 Dział (pracownia) fizjoterapii

1312 Dział (pracownia) fizykoterapii

1314 Dział (pracownia) kinezyterapii

1316 Dział (pracownia) hydroterapii

1318 Dział (pracownia) krioterapii

1320 Dział (pracownia) masażu leczniczego

1330 Dział (pracownia) balneoterapii

1340 Poradnia chorób zakaźnych

1342 Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)

1346 Poradnia chorób tropikalnych

1348 Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

1370 Poradnia medycyny sportowej

1390 Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

1401 Poradnia pediatryczna

1405 Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

1409 Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

1421 Poradnia neonatologiczna

1450 Poradnia położniczo-ginekologiczna

1452 Poradnia ginekologiczna

1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

1454 Poradnia patologii ciąży

1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi

1460 Poradnia ginekologii onkologicznej

1470 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

1472 Szkoła rodzenia

1474 Poradnia laktacyjna

1500 Poradnia chirurgii ogólnej

1506 Poradnia proktologiczna

1520 Poradnia chirurgii klatki piersiowej

1530 Poradnia chirurgii naczyniowej

1540 Poradnia chirurgii onkologicznej

1550 Poradnia chirurgii plastycznej

1552 Poradnia chirurgii ręki

1554 Poradnia leczenia oparzeń

1560 Poradnia kardiochirurgiczna

1562 Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów

1570 Poradnia neurochirurgiczna

1572 Poradnia kontroli systemów neuromodulacji

1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

1583 Poradnia wad postawy

1584 Poradnia osteoporozy

1587 Poradnia preluksacyjna

1600 Poradnia okulistyczna

1604 Poradnia leczenia zeza

1610 Poradnia otorynolaryngologiczna

1612 Poradnia audiologiczna

1614 Poradnia foniatryczna

1616 Poradnia logopedyczna

1630 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

1640 Poradnia urologiczna

1642 Ambulatoryjna stacja dializ

1650 Poradnia transplantologiczna

1670 Poradnia anestezjologiczna

1700 Poradnia zdrowia psychicznego

1704 Poradnia psychogeriatryczna

1706 Poradnia leczenia nerwic

1708 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

1710 Poradnia psychosomatyczna

1740 Poradnia leczenia uzależnień

1742 Poradnia antynikotynowa

1744 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

1746 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

1750 Poradnia promocji zdrowia psychicznego

1780 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

1790 Poradnia psychologiczna

1800 Poradnia stomatologiczna

1810 Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia

1820 Poradnia ortodontyczna

1830 Poradnia protetyki stomatologicznej

1840 Poradnia chirurgii stomatologicznej

1850 Poradnia uzdrowiskowa

1860 Poradnia domowego leczenia tlenem

1870 Poradnia żywieniowa

2.

Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej

2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

2140 Zespół długoterminowej opieki domowej

2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

2146 Zespół rehabilitacji domowej

2180 Hospicjum domowe/ Zespół domowej opieki paliatywnej

2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej

2184 Hospicjum stacjonarne /Stacjonarny ośrodek opieki paliatywnej

2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej

2202 Geriatryczny zespół opieki domowej

2300 Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej

2302 Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej

2304 Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej

2306 Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej

2308 Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej

2310 Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej dziennej

2312 Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej dziennej

2314 Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej

2400 Izba chorych

2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

2702 Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

2704 Oddział dzienny psychogeriatryczny

2706 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

2708 Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym

2710 Oddział/Ośrodek alzheimerowski

2712 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

2714 Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu

2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

2732 Opieka domowa, rodzinna

2734 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

2740 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych

2742 Ośrodek leczenia uzależnień stacjonarny

2744 Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

2746 Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

2748 Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

2750 Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

2752 Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

2754 Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

2756 Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

2758 Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

2800 Ośrodek opieki medycznej dzienny

3.

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

3010 Ambulatorium ogólne

3012 Ambulatorium chirurgiczne

3016 Ambulatorium okulistyczne

3040 Ambulatorium stomatologiczne

3112 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy

3114 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny

3118 Wyjazdowy zespół sanitarny typu N

3152 Wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy

3154 Wodny zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny

3200 Lotniczy zespół transportu sanitarnego

3210 Lotniczy zespół ratownictwa medycznego

4.

Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej

4000 Oddział chorób wewnętrznych

4002 Oddział wieloprofilowy zachowawczy

4008 Oddział chorób metabolicznych

4010 Oddział alergologiczny

4020 Oddział diabetologiczny

4030 Oddział endokrynologiczny

4050 Oddział gastroenterologiczny

4060 Oddział geriatryczny

4070 Oddział hematologiczny

4072 Oddział nowotworów krwi

4080 Oddział immunologii klinicznej

4100 Oddział kardiologiczny

4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

4120 Oddział angiologiczny

4122 Oddział hipertensjologiczny

4130 Oddział nefrologiczny

4132 Stacja dializ

4140 Oddział medycyny nuklearnej

4150 Oddział toksykologiczny

4170 Oddział dla przewlekle chorych

4180 Oddział medycyny paliatywnej

4200 Oddział dermatologiczny

4220 Oddział neurologiczny

4222 Oddział udarowy

4240 Oddział onkologiczny

4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii

4244 Oddział radioterapii

4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc

4272 Oddział chorób płuc

4274 Oddział leczenia gruźlicy

4280 Oddział reumatologiczny

4300 Oddział rehabilitacyjny

4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu

4304 Oddział paraplegii i tetraplegii

4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej

4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej

4310 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej

4340 Oddział chorób zakaźnych

4342 Oddział leczenia AIDS

4346 Oddział chorób tropikalnych

4348 Oddział obserwacyjno-zakaźny

4350 Oddział chorób zawodowych

4401 Oddział pediatryczny

4403 Oddział niemowlęcy

4421 Oddział neonatologiczny

4450 Oddział położniczo-ginekologiczny

4452 Oddział ginekologiczny

4454 Oddział patologii ciąży

4456 Oddział położniczy

4458 Oddział położnictwa i neonatologii

4460 Oddział ginekologii onkologicznej

4500 Oddział chirurgiczny ogólny

4510 Oddział wieloprofilowy zabiegowy

4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej

4530 Oddział chirurgii naczyniowej

4540 Oddział chirurgii onkologicznej

4550 Oddział chirurgii plastycznej

4554 Oddział leczenia oparzeń

4560 Oddział kardiochirurgiczny

4570 Oddział neurochirurgiczny

4580 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

4590 Oddział obrażeń wielonarządowych

4600 Oddział okulistyczny

4610 Oddział otorynolaryngologiczny

4620 Oddział audiologiczno-foniatryczny

4630 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

4640 Oddział urologiczny

4650 Oddział transplantologiczny

4652 Oddział transplantacji nerek

4654 Oddział transplantacji wątroby

4656 Oddział transplantacji serca

4658 Oddział transplantacji szpiku

4660 Oddział transplantacji trzustki

4662 Oddział transplantacji płuc

4670 Oddział leczenia jednego dnia

4700 Oddział psychiatryczny (ogólny)

4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

4712 Oddział psychogeriatryczny

4714 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę

4716 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych

4730 Oddział psychiatrii sądowej

4732 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu

4736 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu

4740 Oddział leczenia uzależnień

4742 Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

4744 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

4746 Oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

4748 Oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

4750 Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

4752 Oddział terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4754 Oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4756 Oddział rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4840 Oddział chirurgii stomatologicznej

4900 Izba przyjęć szpitala

4902 Szpitalny oddział ratunkowy

4910 Blok operacyjny

4912 Sala porodowa

4922 Apteka szpitalna albo zakładowa

4924 Dział farmacji

4950 Oddział anestezjologii

5.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym

6.

Jednostki lecznictwa uzdrowiskowego

6100 Oddział uzdrowiskowy szpitalny

6200 Oddział uzdrowiskowy szpitalny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym

6300 Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji szpitalnej

6500 Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny

6600 Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym

6700 Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej

7.

Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

7100 Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)

7102 Pracownia genetyczna

7104 Pracownia toksykologiczna

7110 Punkt pobrań materiałów do badań

7120 Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej

7130 Pracownia serologiczna

7140 Pracownia cytologiczna

7150 Pracownia histopatologii

7210 Pracownia USG

7220 Pracownia tomografii komputerowej

7222 Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej

7230 Pracownia radiologii zabiegowej

7232 Pracownia hemodynamiki

7234 Pracownia elektrofizjologii

7236 Pracownia urządzeń wszczepialnych serca

7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

7242 Pracownia mammografii

7244 Pracownia densytometryczna

7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

7290 Mobilna pracownia badań diagnostycznych

7300 Zakład patomorfologii

7400 Zakład rehabilitacji leczniczej

7500 Ośrodek terapii hiperbarycznej

7910 Pracownia endoskopii

7912 Pracownia urodynamiczna

7920 Pracownia badań słuchu

7930 Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych

7950 Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej

7960 Pracownia lub zakład teleradioterapii

7962 Pracownia lub zakład brachyterapii

7998 Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

8.

Pracownie protetyczne, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, krwi i tkanek

8100 Pracownia protetyki dentystycznej

8200 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze

8210 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu

8220 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne

8230 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

8500 Bank krwi

8502 Punkt pobrań krwi

8510 Bank tkanek i komórek

8512 Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego

8520 Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

9.

Inne komórki organizacyjne działalności medycznej

9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

9010 Pracownia akupresury i akupunktury

9012 Pracownia ziołolecznictwa

9200 Dział higieny i epidemiologii

9202 Dział nadzoru radiologicznego

9204 Dział nadzoru sanitarnego

9206 Dział nadzoru zapobiegawczego

9210 Dział oświaty i promocji zdrowia

9220 Dział żywności, żywienia i przedmiotów użytku

9230 Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

9250 Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu

9400 Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

9600 Punkt szczepień

9700 Poradnia promocji zdrowia

9800 Dyspozytornia medyczna

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 29/05/2023

Views: 5934

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.